واحد تحقیق و توسعه و مهندسی تولید
واحد مهندسی شرکت دمنده با هدف گسترش محصولات جدید و با کیفیت بر اساس استانداردها و الگوهای جهانی و تهیه و ارائه مشخصات فنی محصولات برای مشتریان امیدوار است نقش موثری در این صنعت داشته باشد.
اهم فعالیت‏های واحد مهندسی به شرح ذیل می باشد :

  • نظارت و رهنمود در مورد فرآیندها، روش‏های ساخت، نقشه‏ها، مراحل تولید و بهبود آنها
  • پیگیری و کنترل پروژه‏های ساخت محصولات جدید و سفارشی
  • تهیه اطلاعات فنی محصولات (جریان، دور، هوادهی و ...)
  • تهیه مستندات(... ، WBS،FPC ،BOM)
  • نظارت، کنترل و پیگیری امور تدوین اطلاعات مهندسی، روش تولید و کنترل کیفیت
  • شناسایی مشکلات واحد تولید و پیگیری رفع آنها
  • نظارت و هدایت فعالیت‏های مربوط به خدمات پس از فروش و تجزیه تحلیل اطلاعات مربوط به آن