واحد کنترل کیفیت و واحد آزمایشگاه
متشکل از پرسنلی آموزش دیده میباشد که در موازات واحدهای دیگر در راستای کنترل و حفظ شاخص های کیفی محصولات و ارائه محصول مطلوب به مشتریان دز تلاش میباشد.
در این راستا محصولات در 3 مرحله :
  1. کنترل ورودی
  2. کنترل حین فرآیند
  3. کنترل محصول نهایی
مورد نمونه برداری و آزمون قرار میگیرند.

1- کنترل ورودی:
کلیه اقلام در ابتدای ورود به کارخانه ، نمونه برداری شده و طبق استانداردهای مرتبط مورد تست و آزمایش قرار میگیرند و در صورت تائید جهت مصرف به خطوط تولید ارسال میگردند.
پروسه کنترل ورودی قطعات توسط قسمت آزمایشگاه صورت میگیرد که مجهز به دستگاههای تست و کنترل دقیق و پیشرفته میباشد که بطور مستمر در آزمایشگاههای معتبر کالیبره میگردند.

2- کنترل حین فرآیند:
در این مرحله قطعات نسبت به تغییرات و فرآیندی که روی آنها صورت میگیرداز نظر تستهای ظاهری ،ابعادی و عملکردی یطور رندوم نمونه برداری شده و کنترل میشوند.

3 - کنترل محصول نهایی:
در این مرحله از محصول نهایی نمونه برداری شده و طبق استانداردهای مرتبط از همه لحاظ اعم از کنترل ظاهری(شرایط بسته بندی)، کنترل ابعادی(طبق استانداردها و پارامترهای تعریف شده) و کنترل عملکردی (تستهای آزمایشگاهی و عملی) مورد کنترل و بازرسی قرار میگیرند.

اهداف واحد کنترل کیفیت:
1 - حفظ و ارتقاء کیفیت و بهینه سازی گرید مصرف انرژی در محصولات تولیدی شرکت دمنده (با همکاری واحد مهندسی)
2 - برنامه ریزی و اخذ گواهینامه های فنی در خصوص گروههای تولیدی شامل گروههای هواکش خانگی- صنعتی و تاسیساتی و نیز استاندارد های ملی و بین المللی مرتبط (1- استاندارد ایمنی لوازم خانگی2-استاندارد عملکرد الکتروموتور
3- استاندارد عملکرد فن ها
4- استانداردتعیین معیار مصرف انرژی و...) و همکاری تدوین استانداردهای داخل کارخانه ای.