واحد تضمین کیفیت
واحد تضمین کیفیت شرکت دمنده از سال 1385 شکل گرفت و کار خود را جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت ابتدا با برگزاری چند دوره و سمینار آموزشی در داخل و خارج از سازمان آغاز نمود که نهایتاً در دی ماه سال 1390 شرکت موفق به دریافت گواهینامه ISO 9001_2008 از شرکت Alliance شد . در دی ماه سال 1391 نیز پیرو انجام ممیزی مراقبتی توسط شرکت فوق الذکر اعتبار این گواهینامه تمدید گردید.
اهم وظایف واحد تضمین کیفیت عبارتند از:
  1. کسب اطمینان از ایجاد و استقرار فرآیند های مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت و نگهداری آنها.
  2. ارائه گزارش به مدیریت ارشد سازمان در مورد عملکرد سیستم و هرگونه نیاز جهت بهبود.
  3. کسب اطمینان از آگاهی نسبت به الزامات مشتری در کلیه سطوح سازمان.
  4. ارتباط با طرف های برون سازمانی در مورد موضوعات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت.