واحد برنامه ریزی انبارها
این واحد تلاش دارد همه توان خودرا در راستا و همسو با اهداف سازمانی ، با زیر ساخت محیطی صمیمانه و ایجاد فضایی شاداب و ارتباط تنگاتنگ با سایر بخش های درونی و برونی ، به کار گیرد.

تاریخچه
واحد برنامه ریزی از سال 77 شکل پایه ای گرفته و کم کم با جمع آوری اطلاعات مواد ، قطعات و ... به مستند سازی اطلاعات حافظه ای موجود بین افراد کارخانه ، پرداخته شد.
در گام نخست این اطلاعات در بانک اطلاعاتی که طراحی شده بود ، وارد سیستم گردید . گامهای بلند بعدی در تکمیل ساختار برنامه و استفاده از خروجی گزارشات برنامه انبار (برمبنای سیستم Dos) ، برداشته شد .
به سرعت روند کار افزایش یافته و با گسترش برنامه کاربردی ، بخشهای تدوین لیست مواد ، برنامه ریزی تامین کنندگان ، خرید و تامین ، برنامه ریزی تولید و قطعات در پوشش واحد برنامه ریزی قرار گرفت .
دراین میان به پیرو بالارفتن {ارتقا}نگارش برنامه انبار ( تغییر بر مبنای ویندوز) برنامه های کاربردی نیز تغییراتی به دنبال داشت و رفته رفته ، کنترل فرایند تولید و قطعات هم در واحد برنامه ریزی گنجانده شد .

کنشها{ فعالیت ها}
کنشهای واحد برنامه ریزی شامل برنامه ریزی خرید و تامین اقلام ، برنامه ریزی خطوط مونتاژ، برنامه ریزی تامین کنندگان و پیمانکاران ، برنامه ریزی ساخت قطعات تولیدی به گونه ی فرایندی ، زمانسنجی و ظرفیت سنجی ؛ می باشد و با سایر واحدها ( مانند قالبسازی ، تعمیرات و قسمت های مختلف تولید ) و برون سازمانی ( مانند فروش ، بازرگانی ، تدارکات ،پیمانکاران) ارتباط زنجیروار دارد. برنامه های تولیدی و درخواست مشتری نیز پوشش کنترلی کامل داشته و در تک تک مراحل فرایند قابل ردیابی و پیگیری است .

بخش انبار
انبارهای شرکت دمنده تقریبا" همزمان با فعالیت شرکت در محل کنونی کارخانه در سال 74 ساختار آن شکل گرفته و شامل انبار مواد اولیه و اقلام خریداری ، انبار نیمه ساخته ، انبار بسته بندی و فنی و ابزار ؛ می باشد.
کدینگ انبار نیز در سال 75 با ساختار عددی تدوین و اجرا گردید .
در دوره های سپری شده با گسترش کنش های شرکت ، انبار ها نیز دستخوش تغییرات فیزیکی در انبارش و نگهداری قطعات شده است .
انبار های کارخانه وظیفه دریافت ، نگهداری و تحویل وتوزیع بین خطوط تولید ومشتری و پیمانکاران را به عهده داشته و کمال دقت را در زمینه های مربوطه دارند.