مشمول ضمانت
موارد زیر مشمول ضمانت نمی گردد :

  • نقص فنی به علت استفاده و یا نصب نادرست.
  • نصب اشتباه توسط فروشنده و یا نصاب.
نکته : نصب دستگاه و نصب هرگونه قطعات الکتریکی در دستگاه می بایست توسط متخصص این کار انجام گیرد تا مشمول خدمات گردد.
  • نقص فنی به دلیل عدم توجه در نظافت محصول و یا خیس شدن آن
  • هرگونه خرابی های فنی ناشی از ضربه ، نوسانات برق، آب ، آتش و عملکرد اشخاص غیر مسئول.
  • در صورت عدم تطابق شماره سریال ضمانتنامه با سریال دستگاه یا مخدوش بودن آن ضمانت نامه فاقد اعتبا رخواهد بود.
  •  هرگونه شکستگی یا ضربه در هنگام حمل دستگاه توسط خریدار ، شامل خدمات گارانتی نمی شود.
  • استفاده از الکتروموتور در فضای قابل اشتعال یا دارای بخارات و گازهای مضر یا محیطی که با درجه حفاظت الکتروموتور (IP) مطابقت نداشته باشد.
تبصره 1) چنان چه کالای دریافتی از زمان تحویل کارخانه نقص داشته باشد حتماً یک جایگزین به خریدار تحویل می گردد.
تبصره 2) چنان چه برخی قطعات محصول دارای مشکل باشند شرکت آن قطعات را نیز تعویض می کند.
توجه : مدت زمان برای تعمیر دستگاه با توجه به نوع دستگاه و نوع نقص متفاوت است و از طرف کارخانه اعلام خواهد شد.