راه حل های معمول برای تهویه ساختمان

تهویه عمومی در ساختمان ها ارتباط مستقیمی با کیفیت زندگی در ساختمانها دارد باتوجه به این مهم دقت ویژه به طراحی و نحوه صحیح جابجایی هوا در ساختمان ها جزو یکی از کلیدی ترین پارامتر های تاثیر گذار در ساختمانها میباشد به همین دلیل در این نوشتار سعی شده که راه حل های معمول در تهویه ساختمان مورد بررسی قرار گیرند