محصولات فن دمنده

جستجو
برای جستجو یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.
نحوه جستجو را براساس نوع فضای نصب فن ها یا حجم هوادهی مورد نیاز خود انتخاب کنید.
ردیفمدل فنحجم هوادهیقطر پروانهجریانشدت صداتواندور موتوروزن
Data pager
Data pager
12
اندازه صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 2, آیتم های 1 تا 10 از 11 آیتم.
1 DGB-120(High Power) 1401200/47445224501/5
2 DGB-120(Low Power) 1201200/33434420501/5
3 DCV-15 01500/16 2010000/65
4 DCV-12 01200/11 1510000/6
5 DTG-H2 0600/25 2822001/05
6 DTG-H1 0600/18 2318000/9
7 DTG-M 0600/13 1715000/9
8 DTG-L 0600/11 1612000/9
9 DCV-12-80 01200/11 1510000/6
10 DCV-08-80-H 0800/08 1517500/62