نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
فن تانژانتDTG-L-H-A-27015062000350/27 1/00
فن تانژانتDTG-L-M-A-27014061500280/22 0/87
فن تانژانتDTG-L-L-A-27010061100200/13 0/87