نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
فن تانژانتDTG-L-H-A-27015062000280/23 1/00
فن تانژانتDTG-L-M-A-27014061500230/18 0/87
فن تانژانتDTG-L-L-A-27010061200190/13 0/87