نام فنمدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)جریان(A)شدت صدا(dB)وزن(kg)مشاهده جزییات
بلوور هودBEF-14/7V2SS5501422001250/65633/13
بلوور هودBEF-14/7V2SP5501422001250/65632/30
بلوور هودBIF-15/13C2SS6001518001000/50582/80
بلوور هودBIF-15/13C2SP6001518001000/50581/60
بلوور هودBIF-15/12H2SP380152000780/68631/60
بلوور هودBLDF-16/06B2SP6501620001850/85632/00