تاریخ 1400/08/11         ساعت 16:16     گروه خبری news

تصویر
بازدید جناب دکتر تابش  معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و اهدای تندیس سازمان به آقای احمد بستانچی بنیان گذار کارخانه دمنده