مشخصات مشتری
 نام و نام خانوادگی
 تلفن ثابت
 تلفن همراه
 نام شرکت
 سمت
مشخصات محصول
 مدل دستگاه
 شماره سریال
 تاریخ ساخت
مشخصات فروشگاه
 نام فروشگاه
 نام فروشنده
 نام شهر
کیفیت محصول
 کیفیت ظاهری هواکش
 نحوه کارکرد هواکش
 مطالب مندرج در راهنمای مصرف هواکش
بسته بندی و حمل و نقل
 کیفیت ظاهری بسته بندی
 سالم ماندن محصول در بسته بندی(در حین حمل و نقل)
 سالم ماندن محصول در بسته بندی(در مدت انبار)
تحویل
 میزان راحتی حمل و نقل و تخلیه محصول
 تحویل به موقع
 هماهنگی با مشتری قبل از تحویل
خدمات پس از فروش
 سهولت ارتباط با واحد پاسخگو
 سرعت و کیفیت پاسخگویی در رسیدگی به شکایات
 کیفیت ارائه راهنمایی های فنی
 کیفیت ارائه سرویس و تعمیر
 میزان رضایت در ارتباط با نحوه اجرای گارانتی
محصول دمنده در مقایسه با
 محصولات مشابه داخلی(از نظر مجموعه معیارهای بالا)
قیمت
 محصولات دمنده را متناسب قیمت و از نظر کیفی چگونه ارزیابی می کنید؟
تبلیغات
 تبلیغات شرکت دمنده را چگونه ارزیابی می کنید؟
نوع و تیپ هواکش مورد نظر
 نوع و تیپ هواکش مورد نظرتان را چگونه ارزیابی می کنید؟
بخش پایانی
 تلفن
 Email
 نظرات و پیشنهادات
 آدرس