جمعه 3 خرداد 1398
تاریخ 1397/04/27         ساعت 15:03:01     گروه خبری عمومی

سیستم طـراحی شده همانند سایر سیستم ها تهویه مطبوع است ولی در سیستم های طراحی شـده. مطبوع است ولـی در سیستم های طراحی شده تجهیزاتی برای کاهش مصرف انرژی به کار برده شد.
News سیستم طـراحی شده همانند سایر سیستم ها تهویه مطبوع است ولی در سیستم های طراحی شـده. مطبوع است ولـی در سیستم های طراحی شده تجهیزاتی برای کاهش مصرف انرژی به کار برده شد. سیستم طـراحی شده همانند سایر سیستم ها تهویه مطبوع است ولی در سیستم های طراحی شـده. مطبوع است ولـی در سیستم های طراحی شده تجهیزاتی برای کاهش مصرف انرژی به کار برده شد. سیستم طـراحی شده همانند سایر سیستم ها تهویه مطبوع است ولی در سیستم های طراحی شـده. مطبوع است ولـی در سیستم های طراحی شده تجهیزاتی برای کاهش مصرف انرژی به کار برده شد.