سیستم های کنترل دود

با توجه به توسعه جوامع شهری و در پی آن رشد صنعت ساختمان در جهان مدرن، خطرات ناشی از این دگردیسی جدید نیز افزایش پیدا کرده است فلذا آمادگی در مواجهه با این مخاطرات جدید از الزامات مدیریت شهری در دنیای امروز می‌باشد . یکی از مواردی که در سال‌های اخیر مورد توجه بیشتری قرارگرفته‌اند کنترل حریق و جلوگیری از گسترش تولیدات ناشی از حریق می‌باشد.