مهندسی ساخت منطبق با شرایط جوی در مدارس تازه ساخت ایالت کالیفرنیا

مجموعه مدارس بخش اوکلند کالیفرنیا Oakland Unified School District (OUSD) یکی از بزرگترین مراکز آموزشی با بیش از 80 مدرسه و 36،000 دانش آموز است که بیشتر دانش آموزان آن از طبقات کم درآمد جامعه می باشند.